کارگاه آموزشی سبک های مربیگری موفق

عنوان دوره

مدرس

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

ثبت نام آنلاین

کارگاه آموزشی سبک های مربیگری موفق

علی عباس پور

سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

۱۶:۳۰ الی ۱۸

ظرفیت تکمیل شذ

 

رویداد جزئیات
اسپانسر ها
برچسب ها
سبد خرید